Επιλογή Σελίδας

Πολιτική GDPR

Αγαπητοί μας πελάτες,

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο των υπηρεσιών που σας παρέχουμε στην Εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.

1. Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και από πού τα συλλέγουμε

Η εταιρεία επεξεργάζεται (λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

α) Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κοκ). Τα δεδομένα αυτά μας τα παρέχετε εσείς όταν απευθύνεστε απευθείας σε εμάς αλλά και κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του ιστοτόπου της εταιρείας μας, κατά την εγγραφή σας σε αυτόν, προκειμένου να υλοποιηθούν οι επιλεγμένες υπηρεσίες για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση που χρειαστεί.

β) Φορολογικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΔΟΥ κοκ), όπου απαιτούνται για την έκδοση φορολογικών παραστατικών.

γ) Στοιχεία οικονομικών συναλλαγών (Τραπεζικοί λογαριασμοί, ΙΒΑΝ κοκ) για την εκπλήρωση των απαραίτητων οικονομικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκάστοτε υπηρεσίας ή/και της μεταξύ μας σύμβασης.

2. Ποιος είναι ο σκοπός και η νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

Οι σκοποί που η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα είναι:

α) Η υλοποίηση της μεταξύ μας σύμβασης για την παροχή ή τη λήψη υπηρεσιών και προϊόντων

β) Η διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση που χρειαστεί

γ) Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών και η τήρηση αρχείου πληρωμών

δ) Η ενημέρωσή σας για τα νέα της εταιρείας και για τις νέες υπηρεσίες που παρέχουμε

Νομική βάση για τους ανωτέρω σκοπούς αποτελούν:

α) Η μεταξύ μας σύμβαση για την παροχή ή τη λήψη υπηρεσιών και προϊόντων.

β) Η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, που επιβάλλει τη συλλογή των στοιχείων σας για την έκδοση νόμιμου παραστατικού.

γ) Η συγκατάθεση που παρέχετε, προκειμένου να λαμβάνετε από την εταιρεία ενημερώσεις για υπηρεσίες, προσφορές, κλπ.

δ) Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας, όσο και της εταιρείας

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, τα επεξεργαζόμαστε εντός της εταιρείας για τους σκοπούς και μόνο της παροχής ή της λήψης της εκάστοτε υπηρεσίας και προϊόντων.

Η εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους στους οποίους αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της (όπως ενδεικτικά, προμηθευτές υπηρεσιών διακίνησης προϊόντων). Στις περιπτώσεις αυτές η εταιρεία παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και εις το πλαίσιο εκτέλεσης του έργου.

Κοινοποιούμε επίσης, – όταν απαιτείται – δεδομένα σας στις αρμόδιες φορολογικές αρχές και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης καθώς και όπου αλλού απαιτείται κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής.

Η εταιρεία δε θα διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτη χώρα (εκτός ΕΟΧ), παρά μόνον κατόπιν αδείας σας και αφού διασφαλισθούν οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και σε περίπτωση έγερσης αξιώσεως επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται έως και 10 έτη μετά τη λήξη της συνεργασίας μας και για τις ανάγκες τυχόν νομικών/δικαστικών/φορολογικών υποθέσεων επί όσο χρόνο απαιτηθεί.

5. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με αίτημά σας στην εταιρεία να ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

α) Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας.

β) Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να αιτηθείτε την διόρθωση ανακριβών και την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας

γ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, (ii) όταν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας επί της οποίας βασίσθηκε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία χωρίς την ύπαρξη της απαραίτητης νομικής βάσης.

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (i) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων σας και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (ii) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (iii) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, (iv) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

ε) Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή να αποστείλουμε τα δεδομένα σας σε πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, ή / και σε έντυπη μορφή, σε σας, ή πρόσωπο που εσείς θα υποδείξετε, ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

στ) Δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που έχετε παράσχει για ζήτημα σχετιζόμενο με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Για την άσκηση των ανωτέρων δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε στην Εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε., διεύθυνση: ΤΑΤΟΪΟΥ 62 (πρώην 254), Τ.Κ. 136 77, ΑΧΑΡΝΕΣ (ΜΕΝΙΔΙ), ΑΤΤΙΚΗΣ, στο τηλέφωνο 210 25 81 583,
email info@temak.gr

Επίσης έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (τηλ.: 2106475600, email: contact@dpa.gr, web: http://www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας.

6. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της νομοθεσίας και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό της μέσω των Πολιτικών και των Διαδικασιών Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης δεσμεύει όλους τους συνεργάτες της, οι οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της ως Εκτελούντες την Επεξεργασία με συμβάσεις που διέπονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.