Επιλογή Σελίδας

Χημικά Πρόσθετα Εγκαταστάσεων Αφαλάτωσης Με Αντίστροφη Ώσμωση

Τα χημικά πρόσθετα εγκαταστάσεων αφαλάτωσης με τη χρήση αντικαθαλατωτικού είναι απαραίτητη σχεδόν σε κάθε εγκατάσταση αφαλάτωσης νερού. Η ΤΕΜΑΚ ΑΕ διαθέτει τα ακόλουθα προϊόντα :

Προϊόν Genesys
LF
Genesys
RC
Genesys
Si
Genesys
CAS
Genesys
SW
Νερό Όλα Υφάλμυρο Υφάλμυρο Υφάλμυρο Θαλασσινό
Εφαρμογή Ευρέως φάσματος Ευρέως φάσματος Υψηλά πυριτικά Ευρέως φάσματος Ευρέως φάσματος
Έγκριση για πόσιμο νερό Ναι Ναι Ναι
CaCO3 B B E B B
CaSO4 E E E B X
BaSO4 E E E E X
SiO2 E X B E E
Ca3(PO4)2 E E E E E
Mg(OH)2 E E E E X
Fe/Mn B B E E X

B – Η καλύτερη επιλογή       E – Αποτελεσματικό       X – Δεν συνιστάται

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.genesysro.com

Φυλλάδιο