Επιλογή Σελίδας
aboutus-top-...

Τομείς

Χάρτου

Στις Βιομηχανίες Χάρτου, το νερό χρησιμοποιείται στο λεβητοστάσιο, σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού εάν υπάρχουν, και κυρίως στην παραγωγική διαδικασία. Η τροφοδοσία του λέβητα με νερό υψηλής ποιότητας συνεπάγεται οικονομία και αξιοπιστία. Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού και η παραγωγική διαδικασία απαιτούν νερό συγκεκριμένων προδιαγραφών.

Για αυτές τις εφαρμογές, οι μέθοδοι που προτείνονται είναι η φίλτρανση, η αποσκλήρυνση, η αφαλάτωση με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης και η χημική επεξεργασία.

 

Φυλλάδιο