Επιλογή Σελίδας

Γενικοί Όροι Πωλήσεων

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Πωλήσεις που εκτελούνται από την ΤΕΜΑΚ Α.Ε. (η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως ΠΩΛΗΤΗΣ) υπόκεινται στους παρόντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Εξαιρούνται όσοι όροι έχουν συμφωνηθεί διαφορετικά στην αντίστοιχη αποδοχή της παραγγελίας και αποτελούν τους ειδικούς όρους αυτής . Συνεπώς , όσοι όροι δεν έχουν γίνει εγγράφως αποδεκτοί από τον ΠΩΛΗΤΗ , αποκλείονται. Για κάθε παραγγελία , οι παρόντες όροι δεσμεύουν συνολικά τον ΠΕΛΑΤΗ. Μόνο γραπτές συμφωνίες μας είναι δεσμευτικές για ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ. Αν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν αποδεχθεί την προσφορά του ΠΩΛΗΤΗ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δικαιούται να την ανακαλέσει. Έγγραφα που αποστέλλονται από την επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΩΛΗΤΗ (π.χ. η επιβεβαίωση της παραγγελίας ,οι χρεωστικές και πιστωτικές εγγραφές, τα αποσπάσματα κίνησης λογαριασμών, η υπενθύμιση οφειλών) είναι έγκυρα και δεσμευτικά και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παραλαβή των εμπορευμάτων από τον ΠΕΛΑΤΗ γίνεται στην έδρα της ΤΕΜΑΚ Α.Ε., εκτός εάν υπάρχει άλλη γραπτή μεταξύ των μερών συμφωνία.
Μετά την παράδοση των εμπορευμάτων, ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μεταφορά τους. Η ευθύνη για την μεταφορά, ασφάλιση και οτιδήποτε άλλο προκύψει, βαρύνει αποκλειστικά τον ΠΕΛΑΤΗ.

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Η συσκευασία των προϊόντων επιλέγεται από τον ΠΩΛΗΤΗ. Η επιστροφή προϊόντων, που έχουν αποσταλεί με συγκεκριμένη συσκευασία, δεν θα γίνεται αποδεκτή , εάν δεν επιστρέφονται με την συσκευασία τους.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι προθεσμίες παράδοσης, πρέπει να θεωρηθούν καθαρά ενδεικτικές και οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση δεν δίνει το δικαίωμα στον
ΠΕΛΑΤΗ να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παραγγελία, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του ΠΩΛΗΤΗ. Προθεσμία παράδοσης θεωρείται η ημερομηνία ειδοποίησης προς τον ΠΕΛΑΤΗ ότι το εμπόρευμα είναι έτοιμο, ή η παράδοση στην μεταφορική εταιρεία . Αυτή αρχίζει μετά την υπογραφή της παραγγελίας από τον ΠΕΛΑΤΗ και ισχύει από την στιγμή που δίδονται στον ΠΩΛΗΤΗ η προκαταβολή και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας . Ως ημέρα παράδοσης ισχύει η μέρα της αποστολής από το εργοστάσιο ή από την αποθήκη.
Σε περίπτωση που περάσουν 15 ημέρες από την γραπτή ειδοποίηση του ΠΩΛΗΤΗ προς τον ΠΕΛΑΤΗ ότι η παραγγελία είναι έτοιμη, ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει το δικαίωμα ή να προβεί στην αποθήκευση των εμπορευμάτων ή να τα αποστείλει στον τόπο που έχει δηλώσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ με την παραγγελία του με χρέωση και με κίνδυνο του ΠΕΛΑΤΗ (με την παράδοση των εμπορευμάτων στον μεταφορέα θεωρείται ότι τα προϊόντα έχουν παραληφθεί) ή να υπαναχωρήσει από το μέρος της παραγγελίας που δεν έχει ακόμα εκπληρωθεί και να διεκδικήσει την ολοσχερή εξόφλησή της .
Στα εμπορεύματα προς παράδοση που δεν κατασκευάζει ο ΠΩΛΗΤΗΣ, ο ΠΩΛΗΤΗΣ επιφυλάσσεται για την έγκαιρη και σωστή παράδοση.
Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν θα ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως για π.χ. απεργίες, καθυστερήσεις στις μεταφορές,
πυρκαγιές, πλημμύρες, μη παράδοση των υλικών από τους προμηθευτές του ΠΩΛΗΤΗ, απραξία, έστω και μερική στα εργοστάσια των προμηθευτών του, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση καθυστέρησης η οποία δεν οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του ιδίου.
Σε αυτή την περίπτωση η εκτέλεση της παραγγελίας θα αναβληθεί μέχρις ότου αρθεί η αιτία της καθυστέρησης .
Με την παραλαβή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να ελέγξει τα προϊόντα που του έχουν παραδοθεί για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν τυχόν ελαττώματα
αυτών. Κάθε διαμαρτυρία σχετικά με αυτά θα πρέπει να γίνει εγγράφως στον ΠΩΛΗΤΗ, εντός 7 ημερών από την παράδοση .

5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Επιστροφές προϊόντων δεν θα γίνονται αποδεκτές.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ

Απαιτήσεις από ελαττώματα κατασκευής ή ελαττωματικά υλικά, παραγράφονται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, με τους παρακάτω όρους:

1) Ο ΠΩΛΗΤΗΣ εγγυάται αποκλειστικά την επισκευή ή κατά την απόλυτη κρίση του, την αντικατάσταση των προϊόντων ή εξαρτημάτων , τα οποία ο ίδιος θα αναγνωρίσει ότι είναι ελαττωματικά.

2) Τα ελαττώματα θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στον ΠΩΛΗΤΗ μέσα στον χρόνο εγγύησής τους και τα προϊόντα θα σταλούν στον ΠΩΛΗΤΗ με δαπάνη του ΠΕΛΑΤΗ.

3) Ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος και η εγγύηση δεν θα ισχύει εάν o ΠΕΛΑΤΗΣ ή τρίτοι προβούν σε επισκευές ή σε αντικαταστάσεις των προϊόντων ή εξαρτημάτων των προϊόντων ή χρήση αναλωσίμων χωρίς την γραπτή συναίνεση του ΠΩΛΗΤΗ. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση κάθε είδους αποζημίωση για τροποποιήσεις ή επισκευές που γίνονται με αυτό τον τρόπο.

4) Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των προϊόντων και τεχνικών οδηγιών που διέπουν τη σχεδίαση, εγκατάσταση , ρύθμιση, λειτουργία και συντήρηση των προϊόντων.
5) Η φθορά στα αναλώσιμα λόγω χρήσης δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
6) Η εγγύηση δεν ισχύει εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
7) Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που θα προκληθούν από τη συνέχιση λειτουργίας εγκατάστασης που έχει ήδη παρουσιάσει βλάβη.
8) Εάν προκληθούν ζημιές σε ανθρώπους ή πράγματα οποιουδήποτε είδους, από την χρήση των προϊόντων ή οποιασδήποτε άλλης φύσης ζημιές, π.χ.ζημιά παραγωγής, απώλεια κέρδους ή χρόνου, που προκαλούνται από την κακή λειτουργία, πλημμελή χρήση επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων, η ευθύνη σε καμία περίπτωση δεν βαρύνει τον ΠΩΛΗΤΗ.
9) Η εγγύηση αυτή, αποκλείει κάθε άλλη εγγύηση σχετικά με την ανταπόκριση των προϊόντων στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών.
10) Η γνωστοποίηση των ελαττωματικών προϊόντων, δεν δίνει στον ΠΕΛΑΤΗ το δικαίωμα αναστολής των συμφωνημένων υποχρεώσεών του στον ΠΩΛΗΤΗ.

7. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο του ΠΩΛΗΤΗ, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., έξοδα μεταφοράς , ασφάλισης κλπ ,τα οποία βαρύνουν τον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές του τιμοκαταλόγου οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.
Σε περίπτωση που έως την ημέρα παράδοσης τροποποιηθεί η βάση υπολογισμού των τιμών , ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει τις τιμές ανάλογα. Ωστόσο αυτό ισχύει μόνο για την περίπτωση που η προθεσμία παράδοσης είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών και για προσαρμογές τιμής μέχρι 10%. Για υψηλότερη προσαρμογή απαιτείται καινούρια συμφωνία και τιμή. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία,
ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την σύμβαση εντός 14 ημερών κατόπιν γραπτής ειδοποίησης.

8. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις ημερομηνίες που αναφέρει το τιμολόγιο και η συμφωνία. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής ,έστω και τμηματικής, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

9. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κάθε έγγραφο σχετικό με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως π.χ. σχέδια, βάρος, χωρητικότητα .διαστάσεις κ.λπ., έχει μόνο ενημερωτικό
χαρακτήρα και ο ΠΩΛΗΤΗΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Ο ΠΩΛΗΤΗΣ μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή κάθε σχέδιο, πίνακα, σύνθεση, υλικό, όργανα κλπ, σχετικά ,με τα προϊόντα του, χωρίς να πρέπει να το γνωστοποιήσει στον ΠΕΛΑΤΗ.

10. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΠΩΛΗΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας , από την στιγμή που θα παρουσιαστούν στοιχεία βάσει των οποίων μπορεί ο ΠΕΛΑΤΗΣ να εμφανίσει αδυναμία πληρωμής π.χ. πτώχευση, μείωση περιουσίας, μεταβολή νομικής μορφής κλπ. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
Για προϊόντα που ήδη έχουν παραδοθεί, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη οφειλόμενη πληρωμή ,το ποσό θα είναι άμεσα εισπρακτέο.

11. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας, θα πρέπει να έχει την έγγραφη αποδοχή του ΠΩΛΗΤΗ, αλλιώς κατά κανόνα δεν θα είναι έγκυρη. Σε κάθε περίπτωση η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για ζημιές οικονομικής ή άλλης φύσεως, που θα προκληθούν από την ακύρωση της παραγγελίας, για τις οποίες θα πρέπει να αποζημιώσει τον ΠΩΛΗΤΗ.

12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Οποιαδήποτε ρήτρα ή διάταξη, που εμφανίζεται στα έγγραφα ή στις παραγγελίες του ΠΕΛΑΤΗ και έρχεται σε αντίθεση με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, δεν θα μπορεί να αντιταχθεί στον ΠΩΛΗΤΗ και θα θεωρηθεί άκυρη.

13. ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Για οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τους παρόντες όρους αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών. Εφαρμοστέο θα είναι το ελληνικό δίκαιο.

14. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης ή κάποιος στα πλαίσια των λοιπών συμφωνιών μεταξύ του ΠΩΛΗΤΗ και των πελατών είναι ή θα καταστεί άκυρος , δεν επηρεάζεται από αυτόν η εγκυρότητα των λοιπών όρων και των συμφωνιών. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τυχόν άκυρο όρο με μια έγκυρη ρύθμιση που να προσεγγίζει κατά το δυνατόν το οικονομικό αποτέλεσμα αυτού.

15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επισημαίνουμε στους πελάτες μας, ότι τα δεδομένα προσωπικού τους χαρακτήρα τυγχάνουν επεξεργασίας από τον ΠΩΛΗΤΗ, ο οποίος εξασφαλίζει με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Νόμο και ότι διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων επεξεργασίας.
Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παραγγελίας είναι δυνατόν συγκεκριμένα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, λογιστικά στοιχεία και εφόσον παραστεί ανάγκη πληροφορίες σχετικά με την μη σύμφωνη με την σύμβαση εκτέλεση των πληρωμών από τους πελάτες) να μεταβιβάζονται σε οικονομικούς
πληροφοριοδότες εφόσον ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι νομικό πρόσωπο.