Επιλογή Σελίδας
aboutus-top-...

Τομείς

Χημικών

Στον τομέα της Βιομηχανίας Παραγωγής Χημικών, το νερό αποτελεί την πιο βασική παράμετρο για την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων. Το νερό χρησιμοποιείται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγική διαδικασία, αφού χρησιμοποιείται για την ψύξη/ θέρμανση εξοπλισμού και προϊόντων, για την παραγωγή ατμού, ως μέσο διάλυσης, κ.ά. Τέτοιου είδους διεργασίες απαιτούν συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Επομένως, απαιτείται νερό υψηλής καθαρότητας.

 

 

Φυλλάδιο