Επιλογή Σελίδας
Health & Saf...

Πολιτική για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία

Η ΤΕΜΑΚ δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της σε θέματα υγείας και ασφάλειας για όλες της δραστηριότητες της. Αναγνωρίζει ως σκοπό (στόχο) της την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών και των επισκεπτών της, για την επίτευξη του στόχου:

«ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ»

Η ΤΕΜΑΚ ακολουθεί μία σαφή και ολοκληρωμένη πολιτική και καθιερώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας, βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 45001, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών. Οι αρχές που διέπουν την πολιτική της είναι οι εξής:

• Η διενέργεια εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων και η επικαιροποίηση της σε περίπτωση αλλαγών σε δραστηριότητες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή ανθρώπινο δυναμικό.
• Η πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και άλλους σχετικούς κανονισμούς.
• Η εκπόνηση σχεδίων διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών και οδηγιών, όπου είναι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση ή η εξάλειψη των κινδύνων
• Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του Προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με σκοπό την εξάλειψη των συμβάντων στους χώρους εργασίας.
• H διαφανής επικοινωνία για τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια
• Η συστηματική παρακολούθηση, των επιδόσεων, της τήρησης των διαδικασιών και του σεβασμού των κανόνων που έχουν θεσπιστεί με εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους
• Η συνεχής διαβούλευση της Διοίκησης με τους εργαζόμενους όλων των θέσεων εργασίας
• Ο αυστηρός έλεγχος των υπεργολάβων που χρησιμοποιεί ώστε να πληρούν όλες τις απαιτήσεις σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
• Η ανασκόπηση της Πολιτικής για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία σε τακτά χρονικά διαστήματα και η διαθεσιμότητα της στο κοινό

Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας και η δέσμευση του καθενός μας θα εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων μας.