ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Τα Νέα Μας

 

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Αφαλάτωση» των Best City Awards 2018, για το Μοναδικό Έργο Αφαλάτωσης Θαλασσινού Νερού στην...

περισσότερα...

24-26/11 συμμετέχουμε στην XENIA - Σας περιμένουμε...

περισσότερα...

Συνεχίζουμε την «Εξωστρέφεια»συμμετέχοντας στην Έκθεση Wetex 2018...

περισσότερα...

Εξαιρετική η παρουσία της ΤΕΜΑΚ στο Διεθνές Συνέδριο Νερού στην Αθήνα...

περισσότερα...

Main Sponsor του Διεθνούς Συνεδρίου Νερού...

περισσότερα...

Προηγούμενα Νέα >>

Γενικοί Όροι Πωλήσεων

 

1. ΓΕΝΙΚΑ

Πωλήσεις που εκτελούνται από την ΤΕΜΑΚ Α.Ε. (η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως ΠΩΛΗΤΗΣ) υπόκεινται στους παρόντες ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ. Εξαιρούνται όσοι όροι έχουν συμφωνηθεί διαφορετικά στην αντίστοιχη αποδοχή της παραγγελίας και αποτελούν τους ειδικούς όρους αυτής. Συνεπώς, όσοι  όροι δεν έχουν γίνει εγγράφως αποδεκτοί από τον πωλητή, αποκλείονται.

Για κάθε παραγγελία, οι παρόντες όροι δεσμεύουν συνολικά τον αγοραστή.

Μόνο γραπτές συμφωνίες μας είναι δεσμευτικές για εμάς .Αν ο πελάτης δεν αποδεχθεί την προσφορά μας εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της, δικαιούμαστε να την ανακαλέσουμε.

Οι επιστολές εκτυπωμένες από συσκευή επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. η επιβεβαίωση της παραγγελίας, οι χρεωστικές και πιστωτικές εγγραφές, τα αποσπάσματα κίνησης λογαριασμών, η υπενθύμιση οφειλών) είναι έγκυρες και δεσμευτικές ακόμη και εάν δεν είναι υπογεγραμμένες.

 

2. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αγοραστή γίνεται στην έδρα της ΤΕΜΑΚ Α.Ε., εκτός εάν υπάρχει άλλη γραπτή μεταξύ των μερών  συμφωνία. Μετά την παράδοση των εμπορευμάτων, ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για την μεταφορά τους. Η ευθύνη για την μεταφορά, ασφάλιση και οτιδήποτε άλλο προκύψει, βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή.

 

3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Η συσκευασία των προϊόντων επιλέγεται από τον Πωλητή. Η επιστροφή προϊόντων, που έχουν αποσταλεί με συγκεκριμένη συσκευασία, δεν θα γίνεται αποδεκτή, εάν δεν επιστρέφονται με την συσκευασία τους.

 

4. ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι προθεσμίες παράδοσης, πρέπει να θεωρηθούν καθαρά ενδεικτικές και  οποιαδήποτε  καθυστέρηση στην παράδοση δεν δίνει το δικαίωμα στον αγοραστή να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την παραγγελία, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του πωλητή. Προθεσμία παράδοσης θεωρείται η ημερομηνία ειδοποίησης προς τον αγοραστή ότι το εμπόρευμα είναι έτοιμο, ή η παράδοση στην μεταφορική εταιρεία . Αυτή αρχίζει μετά την υπογραφή της παραγγελίας από τον αγοραστή και  ισχύει από την στιγμή που δίδονται  στον πωλητή η προκαταβολή και  όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας. Ως ημέρα παράδοσης ισχύει η μέρα της αποστολής από το εργοστάσιο ή από την αποθήκη.

Σε περίπτωση που περάσουν 15 ημέρες από την γραπτή ειδοποίηση του πωλητή προς τον αγοραστή ότι η παραγγελία είναι έτοιμη, ο πωλητής έχει το δικαίωμα ή να προβεί στην αποθήκευση των εμπορευμάτων ή να τα αποστείλει στον τόπο που έχει δηλώσει ο αγοραστής με την παραγγελία του με χρέωση και με κίνδυνο του αγοραστή (κατόπιν αυτού θεωρείται ότι τα προϊόντα έχουν παραληφθεί) ή να υπαναχωρήσει από το μέρος της παραγγελίας που δεν έχει ακόμα εκπληρωθεί και να διεκδικήσει την ολοσχερή εξόφλησή της.

Στα εμπορεύματα προς παράδοση που δεν κατασκευάζει ο πωλητής, ο πωλητής επιφυλάσσεται για την έγκαιρη και σωστή παράδοση.

Ο πωλητής δεν θα ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως για π.χ. απεργίες, καθυστερήσεις στις μεταφορές, πυρκαγιές, πλημμύρες, μη παράδοση των υλικών από τους προμηθευτές του πωλητή, απραξία, έστω και μερική στα εργοστάσια των προμηθευτών του, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση καθυστέρησης η οποία δεν οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του ιδίου.

Σε αυτή την περίπτωση η εκτέλεση της παραγγελίας θα αναβληθεί μέχρις ότου αρθεί η αιτία της καθυστέρησης.

Με την παραλαβή, ο αγοραστής οφείλει να ελέγξει τα προϊόντα που του έχουν πωληθεί  για να διαπιστώσει  την ποιότητά τους και τυχόν ελαττώματα αυτών. Κάθε καταγγελία σχετικά με αυτά θα πρέπει να γίνει εγγράφως στον πωλητή, εντός  7  ημερών από την παράδοση.

 

5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Επιστροφές προϊόντων μας δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

6. ΕΓΓΥΗΣΗ

Απαιτήσεις  από ελαττώματα κατασκευής ή ελαττωματικά υλικά, παραγράφονται εντός  12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης, με τους παρακάτω όρους:

1) Ο πωλητής εγγυάται αποκλειστικά την επισκευή ή κατά την απόλυτη κρίση του, την αντικατάσταση των προϊόντων ή εξαρτημάτων, τα οποία ο ίδιος θα αναγνωρίσει ότι είναι ελαττωματικά.

2) Τα ελαττώματα θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στον πωλητή μέσα στον χρόνο εγγύησής τους και τα προϊόντα θα σταλούν στον πωλητή με δαπάνη του αγοραστή.

3) Ο πωλητής δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος και η εγγύηση δεν θα ισχύει εάν o αγοραστής ή τρίτοι προβούν σε επισκευές ή σε αντικαταστάσεις των προϊόντων ή εξαρτημάτων των προϊόντων ή χρήση αναλωσίμων χωρίς την γραπτή έγκριση του πωλητή. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση κάθε είδους αποζημίωση για τροποποιήσεις ή επισκευές που γίνονται με αυτό τον τρόπο.

4) Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που έχουν προκληθεί από μη ενδεδειγμένη ή κακή χρήση των προϊόντων και τεχνικών οδηγιών που διέπουν τη σχεδίαση, εγκατάσταση , ρύθμιση, λειτουργία και συντήρηση των προϊόντων.

5) Η φθορά στα αναλώσιμα λόγω χρήσης δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

6) Η εγγύηση δεν ισχύει εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

7) Η εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που θα προκληθούν από τη συνέχιση  λειτουργίας εγκατάστασης που έχει ήδη παρουσιάσει βλάβη.

8) Εάν προκληθούν ζημιές σε ανθρώπους ή πράγματα οποιουδήποτε είδους, από την χρήση των προϊόντων ή οποιασδήποτε άλλης φύσης ζημιές, π.χ. ζημιά παραγωγής, απώλεια κέρδους ή χρόνου, που προκαλούνται από την κακή λειτουργία, πλημμελή χρήση επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων, η ευθύνη σε καμία περίπτωση δεν βαρύνει τον πωλητή.

9) Η εγγύηση  αυτή, αποκλείει κάθε άλλη εγγύηση σχετικά  με την ανταπόκριση των προϊόντων στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών.

10) Η γνωστοποίηση των ελαττωματικών προϊόντων, δεν δίνει στον αγοραστή το δικαίωμα αναστολής των συμφωνημένων υποχρεώσεών του στον πωλητή.

 

7. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο του πωλητή, δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., έξοδα μεταφοράς, ασφάλισης κλπ, τα οποία βαρύνουν τον αγοραστή. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές του τιμοκαταλόγου οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Σε περίπτωση που έως την ημέρα παράδοσης τροποποιηθεί η βάση υπολογισμού των τιμών , διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε τις τιμές ανάλογα. Ωστόσο αυτό ισχύει μόνο για την περίπτωση που η προθεσμία παράδοσης είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών και για προσαρμογές τιμής μέχρι 10%. Για υψηλότερη προσαρμογή απαιτείται καινούρια συμφωνία και τιμή. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την σύμβαση εντός 14 ημερών κατόπιν γραπτής ειδοποίησης.

 

8. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις ημερομηνίες που αναφέρει το τιμολόγιο και η συμφωνία. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, έστω και τμηματικής, ο αγοραστής θα επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας.

 

9. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Κάθε έγγραφο σχετικό με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως π.χ. σχέδια, βάρος, χωρητικότητα .διαστάσεις κ.λπ., έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Ο πωλητής μπορεί να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή κάθε σχέδιο, πίνακα, σύνθεση, υλικό, όργανα κλπ, σχετικά, με τα προϊόντα του, χωρίς να πρέπει να το γνωστοποιήσει στον αγοραστή.

 

10. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παραγγελίας, από την στιγμή που θα παρουσιαστούν στοιχεία βάσει των οποίων μπορεί ο αγοραστής να εμφανίσει αδυναμία πληρωμής π.χ. πτώχευση, μείωση περιουσίας, μεταβολή νομικής μορφής κλπ. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Για προϊόντα που ήδη έχουν παραδοθεί, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη οφειλόμενη πληρωμή ,το ποσό θα είναι άμεσα εισπρακτέο.

 

11. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση της παραγγελίας, θα πρέπει να έχει την έγγραφη αποδοχή του πωλητή, αλλιώς κατά κανόνα δεν θα είναι έγκυρη. Σε κάθε περίπτωση η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και ο αγοραστής θα είναι υπεύθυνος για ζημιές οικονομικής ή άλλης φύσεως, που θα προκληθούν από την ακύρωση της παραγγελίας, για τις οποίες θα πρέπει να αποζημιώσει τον πωλητή.

 

12. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Οποιαδήποτε ρήτρα ή διάταξη, που εμφανίζεται στα έγγραφα ή στις παραγγελίες του αγοραστή και έρχεται σε αντίθεση με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, δεν θα μπορεί να αντιταχθεί στον πωλητή και θα θεωρηθεί άκυρη.

 

13. ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ

Για οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τους παρόντες όρους αρμόδια θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

14. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης ή κάποιος στα πλαίσια των λοιπών συμφωνιών μεταξύ ημών και των πελατών είναι ή θα καταστεί άκυρος, δεν επηρεάζεται από αυτόν η εγκυρότητα των λοιπών όρων και των συμφωνιών. Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τυχόν άκυρο όρο με μια έγκυρη ρύθμιση που να προσεγγίζει κατά το δυνατόν το οικονομικό αποτέλεσμα αυτού.

 

15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επισημαίνουμε στους πελάτες μας, ότι τα προσωπικά σας στοιχεία τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς με την βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα-αποκλειστικά για τους σκοπούς των συναλλαγών.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παραγγελίας είναι δυνατόν συγκεκριμένα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση, λογιστικά στοιχεία και εφόσον παραστεί ανάγκη πληροφορίες σχετικά με την μη σύμφωνη με την σύμβαση εκτέλεση  των πληρωμών από τους πελάτες) να μεταβιβάζονται σε οικονομικούς πληροφοριοδότες εφόσον ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

 

Copyright © 2019 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: