ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Πολιτική Ποιότητας

 

Η Πολιτική που η Διοίκηση έχει χαράξει και η οποία αποτελεί και τη βάση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας συνοψίζεται στα παρακάτω:

 

Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας ΤΕΜΑΚ Α.Ε. είναι να παρέχει προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών της και στις αυξανόμενες απαιτήσεις τους με την ίδια πάντοτε συνέπεια που το έπραξε μέχρι σήμερα.

 

Στο πλαίσιο της δυνατότητας να μετρηθεί το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας της Εταιρείας με αντικειμενικούς δείκτες και να αποκτηθεί ένα ισχυρό εργαλείο βοήθειας στην πρόληψη λαθών και στην αύξηση της ποιότητας και παραγωγικότητας, η Εταιρεία μελέτησε και εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

 

Η συνολική ευθύνη για την λειτουργία και την τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αλλά και η συνεχής βελτίωση του ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας, ανατίθεται στον Υπεύθυνο Συστημάτων Διαχείρισης, στον οποίο παρέχονται και οι αντίστοιχες με την ευθύνη αυτή αρμοδιότητες.

 

Η Διοίκηση δεσμεύεται να στηρίξει τον Υπεύθυνο Συστημάτων Διαχείρισης με όλα τα απαιτούμενα μέσα και πόρους, ώστε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει τους σκοπούς της δημιουργίας του με πεδίο εφαρμογής:

 • Μελέτη και Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Παραγωγή, Αποθήκευση, Πώληση, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού, Χημικών Προϊόντων και Βιομηχανικού Εξοπλισμού.
 • Λειτουργία Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού

 

Στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων της, η Εταιρεία δεσμεύεται για:

 • Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων για την παραγωγή των προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών της
 • Παρακολούθηση και πλήρη τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων
 • Άμεσο εντοπισμό των Μη Συμμορφώσεων και δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών
 • Παροχή των απαραίτητων μέσων και γνώσεων σε όλο το προσωπικό της
 • Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και επικοινωνίας
 • Αυξημένη Κοινωνική και Περιβαλλοντική συνείδηση
 • Ευαισθησία και εγρήγορση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε όλους τους χώρους δραστηριοποίησης της
 • Διαχείριση των απειλών και ευκαιριών
 • Ικανοποίηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών
 • Διαρκή βελτίωση σε όλους τους τομείς

 

Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του δίνεται και των μέσων που τίθενται στην διάθεση του, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και να συμβάλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωση του.

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: