ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Πολιτική για την Υγεία & την Ασφάλεια στην Εργασία

 

Η ΤΕΜΑΚ δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της σε θέματα υγείας και ασφάλειας για όλες τις δραστηριότητες της. Αναγνωρίζει ως σκοπό (στόχο) της την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών και των επισκεπτών της, για την επίτευξη του στόχου:

 

«ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ»

 

Η ΤΕΜΑΚ ακολουθεί μία σαφή και ολοκληρωμένη πολιτική και καθιερώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας, βάσει του διεθνούς προτύπου OHSAS 18001, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών. Οι αρχές που διέπουν την πολιτική της είναι οι εξής:

  • Η διενέργεια εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων και η επικαιροποίησή της σε περίπτωση αλλαγών σε δραστηριότητες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή ανθρώπινο δυναμικό.
  • Η πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και άλλους σχετικούς κανονισμούς.
  • Η εκπόνηση σχεδίων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών και οδηγιών, όπου είναι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση ή η εξάλειψη των κινδύνων.
  • Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του Προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με σκοπό την εξάλειψη  των συμβάντων στους χώρους εργασίας.
  • H διαφανής επικοινωνία για τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια.
  • Η συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεων, της τήρησης των διαδικασιών και του σεβασμού των κανόνων που έχουν θεσπιστεί με εσωτερικούς ή εξωτερικούς ελέγχους.

 

Η Υγεία και η Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας και η δέσμευση του καθενός μας θα εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων μας.

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: