ΤΕΜΑΚ | Ελλάδα  English / Αγγλικά

Περιβαλλοντική Πολιτική

 

Η Εταιρεία «ΤΕΜΑΚ Α.Ε.» – Διοίκηση και Εργαζόμενοι – δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια ικανοποίησης των αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών της, βελτιώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της σε όλες τις δραστηριότητές της με πεδίο εφαρμογής Μελέτη και Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Παραγωγή, Αποθήκευση, Πώληση, Εγκατάσταση και Υποστήριξη Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού, Χημικών Προϊόντων και Βιομηχανικού Εξοπλισμού.

 

Κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του δίνεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί τις Διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και να συμβάλλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Ειδικότερα η Εταιρεία μας, δεσμεύεται για τα εξής :

 • να συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο,
 • να αναγνωρίζει όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της και να ελέγχει αυτές που προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
 • να καθιερώνει, τεκμηριώνει και αναθεωρεί τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές περιβαλλοντικές παραμέτρους, τεχνολογικές εξελίξεις, οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις,
 • να διαχειρίζεται τα απόβλητα της σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές άδειες και την ισχύουσα νομοθεσία και να κοινοποιεί αυτές τις απαιτήσεις στους αντίστοιχους Προμηθευτές της,
 • να ενεργεί άμεσα με στόχο την πρόληψη κάθε κινδύνου τυχαίας ρύπανσης ή άλλων μεγάλων ατυχημάτων,
 • να εμφανιστεί έτοιμη με σχέδια άμεσης αντίδρασης και επέμβασης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
 • να παρακινεί το προσωπικό και τους προμηθευτές της να πληρούν βασικά κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας,
 • να διαχειρίζεται ορθά περιβαλλοντικούς κινδύνους μέσω της εφαρμογής προληπτικών μετρήσεων, συστηματικής παρακολούθησης, ανάλυσης και αποτίμησής τους,
 • να διαχειρίζεται τις απειλές και ευκαιρίες που σχετίζονται με τις αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές πλευρές
 • να εκπαιδεύει συνεχώς όλο το προσωπικό του οποίου η εργασία επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε περιβαλλοντικά θέματα και στις αντίστοιχες αρμοδιότητές του,
 • να λαμβάνει υπόψη τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης,
 • να αποβλέπει στην δημιουργία και διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία και να παρέχει περιβαλλοντική πληροφόρηση στο ευρύ κοινό,
 • να εκπληρώνει τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών,
 • να ανασκοπεί και τροποποιεί την Περιβαλλοντική Πολιτική της σε τακτά χρονικά διαστήματα και να είναι διαθέσιμη στο κοινό.

 

 

Copyright © 2020 - ΤΕΜΑΚ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ - ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Αναπτύχθηκε από την: